Που θα μας Βρείτε

maps

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 12
ΒΥΡΩΝΑΣ - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 76.57.214
Φάξ: 210 76.51.528
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Exercises for Junior A   Revision 1 (to be, can, a/an, present continuous, have, this/ that)

 

 

1. Διάλεξε τη σωστή απάντηση

1. Mary …………… sleeping now.

a. is                  b. are               c. am

2. I …………… eating an ice cream.

a. is                  b. are               c. am

3. Monkeys …………… jump

a. are               b. can              c. is

4. They ………………… wearing jeans.

a. can’t                        b. aren’t           c. am not

5. We …………….. swim.

a. can              b. is                  c. are

 

2. Διάλεξε τη σωστή απάντηση.

1. “Is that your dog?”   “Yes, …………………… .”

a. that’s                        b. it’s                c. it is

 2. ………….. Ruby and Pete old?

a. Am                           b. Are               c. Is

3. That’s ……………… orange.

a. a                              b. an                c. it

4. The cars are ………………. the box.

a. big                           b. green           c. under

5. It’s ……………….. box.

a. an                            b. in the           c. in

 

3. Διάλεξε τη σωστή απάντηση

1. He isn’t …………………..

a. swim                        b. a young                   c. singing

2. Are they ………………….?

a. running?                  b. a fat                         c. can play

3. The book is in ………………….. bag.

a. the                           b. I                               c. he

4. She ……………… got long hair.

a. have                                    b. has                           c. is

5. I …………………… got brown eyes.

a. haven’t                    b. hasn’t                       c. am not

 

4. Φτιάξε ερωτήσεις.

 1. Pete is eating an ice cream

…………………………………………………………………………….

 1. We can swim.

      …………………………………………………………………………….

 1. Maria and Tina have got red dresses.

…………………………………………………………………………….

 1. These are my books.

…………………………………………………………………………….

 1. They are brothers.

…………………………………………………………………………….

 

5. Φτιάξε ερωτήσεις.

 1. Ruby is drawing.

…………………………………………………………..

 1. Ruby and Pete are eating a sandwich.

…………………………………………………………..

 1. A tiger can jump.

…………………………………………………………..

 1. He has got a big nose.

…………………………………………………………..

 1. They have got big feet.

…………………………………………………………..

 1. Those are my toys.

…………………………………………………………..

 

6.  Φτιάξε την άρνηση.

 1. She is a fairy.

       ………………………………………………………….

 1. Adam and Bill are cowboys.

…………………………………………………………..

 1. Those are my cats.

………………………………………………………….

 1. She has got a small mouth.

………………………………………………………….

 1. Maria can dance.

………………………………………………………….

 1. Woody is wearing jeans.

………………………………………………………….

 

7.  Απάντησε στις ερωτήσεις, με σύντομες απαντήσεις.

 1. Is that your car?

No, …………………………………….

 1. Can she dance?

Yes, ……………………………………

 1. Are they swimming?

Yes, ……………………………………

 1. Have they got blue eyes?

No, …………………………………….


JUNIOR A : ΡΗΜΑ “TO BE”

 

Άσκηση 1: Ξαναγράψε τις προτάσεις βάζοντας το ρήμα to be στο σύντομο τύπο

1. I am  a teacher

…………………………………………………………………………………………………

2. You are a boy

…………………………………………………………………………………………………

3. We are girs.

…………………………………………………………………………………………………

4. They are pirates

…………………………………………………………………………………………………

5. She is a beautiful ballet dancer

…………………………………………………………………………………………………

6. You are a pupil

…………………………………………………………………………………………………

7. We are friends

…………………………………………………………………………………………………

8. They are brothers

…………………………………………………………………………………………………

9. She is a woman

…………………………………………………………………………………………………

 

Άσκηση 2. Συμπληρωσε τα κενά βάζοντας  am  is   are

 1. He ………………………… tall
 2. They ………………………………… thin
 3. I …………………………… short
 4. We ………………………….. friends.
 5. You …………………………… clever.
 6. She ……………………… a dancer.
 7. He ………………………… a fireman
 8. I …………………………… a princess
 9. We ………………………….. pupils.
 10. You …………………………… bad.

Άσκηση 3. Συμπληρωσε τα κενά βάζοντας   is   are

 1. Manos ……………………… a good boy.
 2. Mary and Helen  ………………………………. pretty girls.
 3. Irene and Elizabeth …………………………. thin.
 4. Nikos …………………………… happy.
 5. Manolis and Jim …………………………… good pupils.

 

 

 

Άσκηση 4. Ξαναγράψε τις προτάσεις αντικαθιστώντας τα ονόματα με τις αντωνυμίες he  she  they.

 1. Milly is silly

…………………………………………………………………………………………………

 1. Cindy is beautiful

…………………………………………………………………………………………………

 1. Joe and Tom are tigers.

…………………………………………………………………………………………………

 1. Mary and Tina are clever

…………………………………………………………………………………………………

 1. Lily is a dolphin

………………………………………………………………………………………………….

 1. Manolis is a pirate.

…………………………………………………………………………………………………

 1. Maria is a ballerina

…………………………………………………………………………………………………

 1. Maria and Tonia are princesses.

…………………………………………………………………………………………………

 1. Nikos and Jim are cowboys

…………………………………………………………………………………………………

10.Eliza is a fairy

   …………………………………………………………………………………………………

 

Άσκηση 5. Απάντησε τις ερωτήσεις με Yes, it is / No, it isnt

 1. Is it a blue skirt?

Yes, ………………………………….

 1. Is it a red jacket?

No, …………………………………..

 1. Is it a big elephant?

No, ………………………………….

 1. Is it a  small tiger?

Yes, ……………………………….

 1. Is it a boat?

Yes, ………………………………….

 1. Is it a blue kite?

No, …………………………………..

 1. Is it a big dog?

No, ………………………………….

 1. Is it a  small rhino?

Yes, ……………………………….

 

 

 

Άσκηση 6. Απάντησε τις ερωτήσεις με Yes, he is  / No, he isnt

 1. Is he Peter?

Yes, ……………………………………

 1. Is he a pirate?

Yes, ……………………………………

 1. Is he a your grandfather?

No, …………………………………….

 1. Is he your brother?

No, ……………………………………

 

Άσκηση 7. Απάντησε τις ερωτήσεις με Yes, she is / No, she isnt

1. Is she a clever girl?

Yes, ………………………………….

 1. Is she tall?

No, …………………………………..

 1. Is she thin?

No, ………………………………….

 1. Is she your mother?

Yes, ……………………………….

 

Άσκηση 8. Απάντησε τις ερωτήσεις με Yes, he is όταν είναι για αγόρι και   Yes, she is όταν είναι για κορίτσι.

 

 1. Is Maria a ballet dancer?

…………………………………………………………………………………………………

 1. Is Nikos a pirate?

…………………………………………………………………………………………………

 1. Is Tonia a teacher?

…………………………………………………………………………………………………

 1. Is Cindy  your friend?

    …………………………………………………………………………………………………

 1. Is Maria a ballerina?

…………………………………………………………………………………………………

 1. Is Efi a fairy?

…………………………………………………………………………………………………

 1. Is Eliza  a princess?

    …………………………………………………………………………………………………

 1. Is Stelios a cowboy?

…………………………………………………………………………………………………

 1. Is Jim a fireman?

…………………………………………………………………………………………………

 1. Is Irene a clever girl?

…………………………………………………………………………………………………

 

Άσκηση 9. Απάντησε τις ερωτήσεις με Yes, they are / No, they arent

 1. Are they old?

Yes, ……………………………………………………………

 1. Are they cowboys?

No, ……………………………………………………………..

 1. Are they pirates?

No, …………………………………………………………….

 1. Are they happy?

Yes, …………………………………………………………..

 1. Are they fat?

Yes, ……………………………………………………………

 1. Are they thin?

No, ……………………………………………………………..

 1. Are they friends?

No, …………………………………………………………….

 

 

 

Άσκηση 10. Απάντησε για τον εαυτό σου με Yes, I am / No, Im not.

 1. Are you a boy?

……………………………………………………………………

 1. Are you a girl?

……………………………………………………………………

 1. Are you happy?

…………………………………………………………………….

 1. Are you old?

……………………………………………………………………

 

11.Φτιάξε ερωτήσεις όπως στο παράδειγμα:

                    She is your mum.

          ερώτηση: Is she your mum?

 1. He is my father.

…………………………………………………………..

 1. They are brothers.

…………………………………………………………..

 1. It is a big dog.

…………………………………………………………..

 1. We are sisters

…………………………………………………………..

 1. She is a dancer

…………………………………………………………..

 1. It is a red scarf.

…………………………………………………………..

 1. They are on the beach.

…………………………………………………………..

 

12.Φτιάξε ερωτήσεις όπως στο παράδειγμα:

Dolly is a dolphin

     ερώτηση:                  Is Dolly a dolphin?

 

 1. Alex is my brother

…………………………………………………………..

 1. Rex is his dog.

…………………………………………………………..

 1. Milly is a tiger

…………………………………………………………..

 

 

 1. David is your friend.

…………………………………………………………..

 1. Rosa is her grandmother

…………………………………………………………..

 

 

13.Φτιάξε ερωτήσεις όπως στο παράδειγμα:

                        Paul and David are brothers.

ερώτηση:           Are Paul and David brothers?

 1. Rosa and Mary are sisters.

…………………………………………………………..

 1. The umbrella and the towel are on the sand.

…………………………………………………………..

 1. The woman and the man are in the car.

…………………………………………………………..

 1. Lily and Tina are sad.

…………………………………………………………..

 1. Annie and Paul are happy.

…………………………………………………………..

 

 

 

Exercises for Junior A : A / An

 

 1. Συμπλήρωσε τα κενα βάζοντας a / an. Θυμήσου: Βάζουμε a πριν από σύμφωνο και an πριν από φωνήεν.

......................……... dog                    …………………………….. egg

……………………… elephant         …………………………….. octopus

……………………… bag                  …………………………….. man

……………………… woman            …………………………….. apple

 

2. Συμπλήρωσε τα κενά βάζοντας   a  /  an

……………. pen                                 ……………. orange

……………. desk                               ……………. lemon

……………. umbrella                        ……………. fish

……………. mouse                            ……………. insect

 

 1. Φτιάξε ερωτήσεις όπως στο παράδειγμα:

    This is a big nose.

        ερώτησηIs this a big nose?

 1. This is an eye

…………………………………………………………..

 1. That is black cat.

…………………………………………………………..

 1. Those are happy lions.

…………………………………………………………..

 1. These are green apples

…………………………………………………………..

 1. This is a big iguana

…………………………………………………………..

 1. Those are small ears.

…………………………………………………………..

 

 1. Φτιάξε τον πληθυντικό όπως στο παράδειγμα:

This is a red box             These are red boxes

That is a red box             Those are red boxes

 

 1. This is a yellow car

……………………………………………………………..

 1. That is a black and white dog.

……………………………………………………………..

 1. This is my family

……………………………………………………………..

 1. This is a fireman.

……………………………………………………………..

 1. That is a pretty woman

……………………………………………………………..

      6.  This is a red ball.

     ………………………………………………………………

      7. That is a fat man

     ………………………………………………………………

      8.  This is a big foot.

     …………………………………………………………………

      9. . That is a yellow bag.

     ………………………………………………………

                                 Have got / Has got

 

Κατάφαση           Άρνηση                Ερώτηση

I have got                  I haven’t got             Have I got?

You have got         You haven’t got        Have you got?

He has got                He hasn’t got         Has he got?

She has got                         She hasn’t got         Has she got?

It has got                   It hasn’t got              Has it got?

We have got         We haven’t got           Have we got?

You have got           You haven’t got      Have you got?

They have got         They haven’t            Have they got?

 

             

 

 

 

 

1.  Φτιάξε την άρνηση

π.χ. He has got α big nose

      He hasn’t got a big nose

  

 1. You have got long arms.

………………………………………………………………..

 1. She has got a pink bag.

………………………………………………………………..

 1. I have got two dogs. 

………………………………………………………………..

 1. He has got a yoyo

………………………………………………………………..

 1. I have got a pink face.

     ………………………………………………………………..

 1. He has got blue eyes.

    ………………………………………………………………...

 1. She has got small ears.

……………………………………………………………

 

2. Συμπλήρωσε τα κενά βάζοντας have ή has.

 1. We ………………………… got three balls.
 2. She …………………… got two brothers.
 3. It ……………………………… got a small head.
 4. She ………………………….. got short hair.
 5. They ……………………………… got a good teacher.

 

3. Φτιάξε την ερώτηση

π.χ. She has got a hat

      Has she got a hat?

 

 1. He has got a dog.

………………………………………………………………..

 1. She has got a kite.

………………………………………………………………..

 1. They have got long legs.

………………………………………………………………..

 1. You have got big feet.

………………………………………………………………..

 1. He has got a lion.

……………………………………………………………….

 1. She has got small feet.

……………………………………………………………….

 1. They have got brown hair.

……………………………………………………………….

 

4. Απάντησε στις ερωτήσεις.

 

 1. Has she got a big head?

a. No, she haven’t                      b. No, she hasn’t

 

 1. Have they got long arms?

a. No, they haven’t                     b. No, they hasn’t

 

 1. Has she got small feet?

a. Yes, she have                         b. Yes, she has

 

 1. Have you got big boots?

a. Yes, I have                               b. Yes, I has

 

 

5. Φτιάξε το σύντομο τύπο όπως στο παράδειγμα:

I have got a red bag.                        I’ve got a red bag

 

 1. He has got one leg.

………………………………………………………………..

 1. I have got one foot.

………………………………………………………………..

 1. She has got a red mouth.

………………………………………………………………..

 1. You have got long hair.

………………………………………………………………..

 1. He has got a white cat

     ……………………………………………………………..

 1. She has got a small umbrella.

    ……………………………………………………………..

 1. They have got long legs.

    ……………………………………………………………..

 1. I have got a big lemon.

   ……………………………………………………………..

 

 

 1. Φτιάξε ερωτήσεις όπως στο παράδειγμα:

Mike has got a big nose.

ερώτηση:       Has Mike got a big nose?

 

 1. Mary has got new boots.

……………………………………………………………..

 1. Paul has got big feet.

……………………………………………………………..

 1. Helen has got black hair.

……………………………………………………………..

 1. Tina and Nick have got green eyes.

……………………………………………………………..

Tom and Mary have got yellow bags.